Zona sanitarne zaštite izvorišta

cof

U cilju osiguranja zaštite voda i vodnoga okoliša od namjernog ili slučajnog onečišćenja i od drugih utjecaja koji mogu nepovoljno djelovati na zdravstvenu ispravnost voda ili na njezinu izdašnost, zone sanitarne zaštite određuju se prema “Pravilniku o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta” («Narodne novine» br. 66/11 i 47/13).

Voda d.o.o. je uputila prijedlog odluka o Zonama sanitarne Zaštite sukladno Pravilniku, a iste su donesene i uvrštene u mape Ministarstva zaštite okoliša, Virovitičko-Podravske županije, Grada Orahovice i Hrvatskih Voda. Gdje se propisuje veličina i granice zona sanitarne zaštite; ograničenja ili zabrane obavljanja poljoprivredne i drugih djelatnosti, građenja ili obavljanja drugih radnji kojima se može utjecati na kakvoću ili količinu voda izvorišta; mjere zaštite, sanitarni i drugi uvjeti održavanja; izvori i načini financiranja provedbe mjera zaštite i nadzor nad provođenjem Odluke.

Link na Glasnik i Odluke 09-2019: https://www.orahovica.hr/sluzbeni-glasnik-grada-orahovice/