Promjena imena korisnika vodoopskrbnog priključka

Odredbom članka 39. Zakona o vodnim uslugama, odnosno članka čl. 4. St. 1. Općih i tehničkih uvjeta, dužnost svakog potrošača je da promjenu vlasništva nastalu zbog smrti dotadašnjeg vlasnika ili nastalu pravnim poslom (darovanje, kupoprodaja, rješenje o nasljeđivanju, ugovor o najmu itd.) prijavi u roku od 15 dana od nastupanja takve činjenice.

Zahtjevu za promjenu imena korisnika vodovodnog priključka treba priložiti slijedeću dokumentaciju:

  • Osobna iskaznica na uvid i OIB
  • Dokaz vlasništva ili posjeda nekretnine za koju se priključak koristi (vlasnički list ili rješenje o nasljeđivanju, ili drugi dokument koji nedvojbeno potvrđuje vlasništvo ili posjed nekretnine priključene na javnu vodoopskrbu).
  • Kopija računa kako bi se provjerilo jesu li podmirena sva prijašnja dugovanja (uvjet za promjenu)
  • Očitati stanje brojila vodomjera

Potrebnu dokumentaciju možete dostaviti na sljedeći način:

Osobno ili pismenim putem: Voda d.o.o. Vladimira Nazora 14, 33515 Orahovica

(svakim radnim danom 07:00-15:00 sati)

e-mailom: martina@papuk-doo.hr, ivana@papuk-doo.hr

Prijava promjene korisnika vodne usluge

Članak 39.

(1) Prethodni korisnik vodne usluge dužan je roku do 15 dana od dana promjene korisnika prijaviti promjenu isporučitelju vodnih usluga, s vjerodostojnim dokazom. U istom roku promjenu korisnika može prijaviti i novi korisnik vodne usluge, a dužan je istu prijaviti u roku od idućih 15 dana, ako promjenu korisnika nije prijavio prethodni korisnik.

(2) Prethodni i novi korisnik solidarno odgovaraju za plaćanje vodnih usluga u razdoblju od promjene korisnika do prijave promjene korisnika isporučitelju vodnih usluga.

  1. PRAVA I OBVEZE ISPORUČITELJA VODNIH USLUGA I KORISNIKA VODNIH

USLUGA

Ugovorni odnosi

Članak 4.

Odnosi između Isporučitelja vodnih usluga i korisnika vodnih usluga uređuju se sljedećim

ugovorima:

– Ugovor o priključenju na sustav javne vodoopskrbe

– Ugovor o priključenju na sustav javne odvodnje

– Ugovor o ugradnji i korištenju sekundarnog vodomjera i priključenju na AWMR mrežu

– Ugovor o ugradnji paralelnog vodomjera i priključenju na AWMR mrežu

– Ugovor o korištenju usluga sa specifičnim uvjetima

– Ugovor o najmu hidrantskog nastavka s vodomjerom.