Obavijest o obvezi priključenja na vodne građevine i Poziv na sklapanje ugovora o priključenju na sustav javne vodoopskrbe i odvodnje

Sukladno članku 55. Zakona o vodnim uslugama (Narodne novine br. 66/2019), Voda d.o.o. Orahovica, kao javni isporučitelj vodnih usluga obavještava Vas kao vlasnika odnosno zakonitog posjednika građevina, da ukoliko do sada niste priključili svoju građevinu(nekretninu) na sustav javne vodoopskrbe i odvodnje, imate zakonsku obvezu priključiti svoju građevinu na komunalne vodne građevine (javnu vodoopskrbu i odvodnju) odnosno sklopiti Ugovor o priključenju na istu.

Navedena obveza odnosi se za naselja u kojima je izgrađen sustav javne vodoopskrbe i /ili odvodnje čime su se stekli uvjeti za priključenje građevina(nekretnina).

Pozivamo Vas da to izvršite podnošenjem zahtjeva za priključenje na sustav javne vodoopskrbe i odvodnje u Voda d.o.o., Orahovica, V. Nazora 14.

Za priključenje na sustav javne vodoopskrbe i odvodnje potrebni su slijedeći dokumenti (neslužbene preslike).

  1. Izvod iz katastarskog plana čestice ili objekta na kojoj se nalazi građevina koja se priključuje na komunalnu infrastrukturu (ne starija od 6 mjeseci)
  2. Dokaz o vlasništvu građevine, odnosno nekretnine za koju se traži priključak – Gruntovni izvadak (ne stariji od 6 mjeseci)
  3. Građevinska dozvola, potvrda glavnog projekta, rješenje o izvedenom stanju ili drugi odgovarajući akt o dopuštenju gradnje, odnosno uvjerenje da je građevina sagrađena prije 15.02.1968. godine

Prilikom podnošenja Zahtjeva izvršit će se uplata u iznosu od 1.000,00 kuna (akontacija).

Pozivamo Vas kao vlasnika nekretnine da ispunite svoju zakonsku obvezu da se priključite na sustav javne vodoopskrbe i odvodnje, gdje su se za to stekli uvjeti, a sve kako ne bi došlo do poduzimanja daljnjih pravnih radnji sukladno prekršajnim odredbama određene člankom 83. stavak 1. točka 22. i 23. Zakona o vodnim uslugama.

Za detaljnije informacije možete  nas kontaktirati na telefon 033/618-631, Svjetlana Matek, mail:svjetlana@papuk-doo.hr ili na telefon 033/673-103 mail:info@papuk-doo.hr

ZAKON O VODNIM USLUGAMA


  1. PRIKLJUČENJE NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE

Obveza priključenja

Članak 55.

(1) Vlasnik ili drugi zakoniti posjednik građevine koja se gradi dužan je priključiti svoju građevinu na komunalne vodne građevine sukladno posebnim uvjetima priključenja prije tehničkog pregleda za ishođenje uporabne dozvole prema propisima o gradnji.

(2) Vlasnik ili drugi zakoniti posjednik izgrađene građevine dužan je priključiti svoju građevinu na komunalne vodne građevine sukladno općim uvjetima isporuke vodnih usluga, a najkasnije u roku od godinu dana od obavijesti isporučitelja vodnih usluga o mogućnosti priključenja sukladno propisima o gradnji i ozakonjenju nezakonito izgrađenih zgrada.

Prekršaji srednje težine

Članak 83.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj prekršajno odgovorna pravna osoba ako:

  1. kao vlasnik ili drugi zakoniti posjednik građevine koja se gradi ne priključi svoju građevinu koja se gradi na komunalne vodne građevine u skladu s člankom 55. stavkom 1. ovoga Zakona, osim u slučajevima propisanim člankom 58. ovoga Zakona
  2. kao vlasnik ili drugi zakoniti posjednik građevine koja je izgrađena ne priključi svoju izgrađenu građevinu na komunalne vodne građevine u skladu s člankom 55. stavkom 2. ovoga Zakona, osim u slučajevima propisanim člankom 58. ovoga Zakona

Iznimka od obveze priključenja

Članak 58.

(1) Od obveze priključenja na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu izuzima se vlasnik ili drugi zakoniti posjednik građevine ako ima koncesijom ili vodopravnom dozvolom za korištenje voda uređen način opskrbe vodom.

(2) Od obveze priključenja na komunalne vodne građevine za javnu odvodnju izuzima se vlasnik ili drugi zakoniti posjednik građevine ako je na drugi način, sukladan odluci o odvodnji otpadnih voda ili sukladno vodopravnoj dozvoli za ispuštanje otpadnih voda ili rješenju o okolišnoj dozvoli, riješio odvodnju otpadnih voda iz svoje građevine.

Zahtjev za izdavanje suglasnosti priključenja- VODA d.o.o. Orahovica